PROJEKTET FILMIGRATION

PROJEKT FILMIGRATION

Idag på FN:s Internationella Dag Mot Rasism den 21:a mars så har vi i Ronin Media beslutat att lansera ett nytt projekt i syfte att bidra till integrationen av nyanlända. Vår erfarenhet har visat oss att det finns väldigt många olika kunskaper bland människor som kommer till Sverige, och parallellt med att de integreras så kommer dom ha möjlighet att syssla med det dom utbildats till inom film & kultur samt på köpet träffa nya människor av blandat ursprung. Vår ambition är att sikta så brett som möjligt med detta projekt och förhoppningsvis på sikt leda till att det blir en nationell företeelse.

Eskilstuna har tidigare varit pionjärer inom integrationen med lanseringen av det kommunala initiativet "Språkvän/flyktingguide" Som syftade till att knyta kontakter och ha ett språkligt utbyte. Vi vill fortsätta på det spåret men ha en kultur- och filminriktning på detta.

I detta projekt så har vi målsättningen att vi alla ska lära oss av varandra på flera sätt, och ha ett brett perspektiv. Vi kommer ägna oss åt att göra olika saker som att filma, lära ut ljud- och ljussättning, skriva manus, arrangera föreläsningar av branschmänniskor, redigera och dela varandras tankar, idéer och ambitioner för att göra det som film & kultur är menat för: att skapa. Den långsiktiga målsättningen är att arrangera en egen kortfilmsträff där vi och andra som eventuellt har liknande projekt igång visa för varandra och på så vis också knyta kontakter som förbättrar integrationen och möten människor emellan.

Även om de nyanlända nödvändigtvis har en utbildning med sig från sitt ursprungsland så finns det nog en hel del som har drömmar eller längtan efter en kunskap att lära sig olika saker som rör film och kultur. Som vi alla vet är kultur inget bestående fenomen utan dynamiska sådana där alla lär sig och influeras av varandra.

Vi vill ge nyanlända kulturarbetare en möjlighet att lära sig hur den kreativa arbetsmarknaden ser ut i Sverige. Därför sker projektet som ett parallellt spår inom etableringen. Vi vill också ge den kreativa sektorn möjlighet att möta nya professionella kulturarbetare.

EU:s första grundprincip om integration fastställer att integration alltid är en dubbelriktad process. På samma sätt menar vi att mötet mellan nyanlända kulturarbetare och den kreativa arbetsmarknaden är ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter.

​​

För den nyanlända kulturarbetaren sker utbytet i form av att en språkpraktik inom det område man är utbildad inom gör att man lättare lär sig svenska. Dessutom lär man sig det fack-språk man behöver för att, på sikt, kunna arbeta inom området. Genom att praktisera inom ett område får en också insyn i hur detta fungerar i en svensk kontext. Den kreativa sektorn får möjlighet att möta professionella som har med sig erfarenheter från en annan arbetsmarknad än den svenska. Något som motverkar de negativa rekryteringstrender som finns och som ger en ökad kompetens. Detta projekt kommer utvärderas noggrant efter avslutad period.

I denna stund så söker vi sponsorer till detta projekt.